Vi oppdaterer våre facebook-sider jevnlig, så følg oss der for informasjon om kommende arrangementer og treninger m.m. 

 

https://www.facebook.com/groups/1457992694431308/